WWFT

Hoekstra & Partners Notarissen

Vraag een adviesgesprek aan

Meer informatie?
Maak een afspraak

WWFT – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties (‘FIU-Nederland’). Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. De Wwft geldt voor bijna het hele werkterrein van de notaris, behalve het familie- en erfrecht.

Tingey Injury Law Firm Dzpc4uy8zty Unsplash

Pexels Pixabay 164529

Cliëntenonderzoek

Alle cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren moeten hun identiteit, met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs, bij de notaris laten vaststellen. Dit volgt uit de Notariswet. Op grond van de Wwft is de notaris verplicht om verder cliëntenonderzoek te doen, als dat te maken heeft met het risicoprofiel van de cliënt of van de transactie. Denk bijvoorbeeld aan cliënten die een politiek prominente functie bekleden (‘PEP’s’).

Als het cliëntenonderzoek door de notaris niet kan worden afgerond, mag de notaris geen werkzaamheden voor de cliënt verrichten. Is het een bestaande relatie, dan moet die relatie worden beëindigd. Zijn er aanwijzingen voor witwaspraktijken of voor financiering van terrorisme, dan moet de notaris een melding doen bij FIU-Nederland.

Vaststelling identiteit

Hoe wordt de identiteit van een persoon vastgesteld? Onderdanen van een EU/EER-land en Zwitserland kunnen hun identiteit laten verifiëren met een geldig nationaal paspoort, een diplomatiek paspoort of dienstpaspoort, een geldige Nederlandse identiteitskaart met pasfoto of (mits de houder in Nederland woont) een geldig rijbewijs met pasfoto. Andere personen kunnen hun identiteit laten vaststellen aan de hand van een geldig reisdocument of – als ze langer dan drie maanden in Nederland verblijven- een geldig vreemdelingendocument. Het vaststellen van de identiteit kan in overleg met de notaris ook door een andere beroepsbeoefenaar worden gedaan.

Pexels Pixabay 326576

Pexels Pixabay 261679

Rechtspersonen

De identiteit van een cliënt-rechtspersoon, zoals een BV, NV of stichting, kan worden vastgesteld aan de hand van een (electronisch of fysiek) uittreksel uit het handelsregister.

Ook alle personen die een belang houden van meer dan 25% in het kapitaal van een rechtspersoon of daarin de feitelijke zeggenschap kunnen uitoefenen, moeten bekend zijn bij de notaris en hun identiteit desgewenst laten verifiëren. Deze personen worden ook wel UBO’s genoemd: ultimate beneficial owners (te vertalen als ‘uiteindelijk belanghebbende’). Een rechtspersoon kan meerdere UBO’s hebben. De notaris kan verplicht zijn (op grond van de Wwft) om in bepaalde gevallen nader onderzoek te doen.

Meldingsplicht contant geld

Notarissen mogen sinds 1 mei 2019 op basis van hun eigen beroepsregels geen bedragen meer boven de € 2.500 in contanten ontvangen of uitbetalen.

Als een cliënt te kennen geeft een bedrag van € 10.000 of meer contant te willen betalen of zo’n bedrag in contanten op de notarisrekening stort, dan moet de notaris dit melden aan de FIU-Nederland. Dit volgt uit de Wwft. De notaris heeft geen meldingsplicht indien eventuele (voorgenomen) ongebruikelijke transacties in een oriënterende bespreking ter sprake komen. Cliënten kunnen dan alles vrij met de notaris bespreken.

De wettelijke meldingsverplichting geldt vanaf het moment dat de notaris een zaak daadwerkelijk in behandeling neemt en het duidelijk is dat de gevraagde transactie onder de wettelijke regeling valt. In dat geval is de notaris verplicht eventuele ongebruikelijke transacties als in de wet bedoeld bij de FIU-Nederland te melden. De notaris mag volgens de wet zijn cliënt niet van een melding op de hoogte brengen.

Lena Balk Ki5prv Ors4 Unsplash

Uw notarieel adviseur in
Joure

Hoekstra & Partners Notarissen is een samenwerkingsverband van notarissen verspreid op 6 locaties in Nederland. Zowel particulieren als bedrijven kunnen bij Hoekstra & Partners terecht voor notariële dienstverlening.

Ontdek meer
Map Dotted Stnyk